Plynová zařízení

Kontrola plynového zařízení se provádí ve lhůtě 1x za rok (obsahem této kontroly je ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, přezkoušení ovladatelnosti armatur, kontrola správnosti orientačních a označovacích tabulek). Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/ 1978 Sb.

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky č. 85/ 1978 Sb. a musí být provedena na každém plynovém zařízení před uvedením do jeho provozu. Tuto revizi zajišťuje dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení (s ohledem na stávající stav plynových rozvodů, který je proveden klasickými šroubovými spoji, kde jako těsnění je použito konopí s fermeží, dochází k vysychání těsnícího materiálů vlivem působení zemního plynu a následnému úniku plynu do okolí). Vyhláška č. 85/ 1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ Zásady provozu.

Vyhláška dále určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

  • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz,
  • po ukončení zkušebního provozu,
  • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení,
  • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Odborné prohlídky kotelen

Provozovatel kotelny je povinen zajistit ve lhůtě 1x za rok provádění odborných prohlídek nízkotlakých kotelen.

Další případy kdy je nutno provést prohlídku: před uvedením kotelen do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů, při změně druhu paliva, u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

Při prohlídkách se zjišťuje stav: kotelny, vnější a vnitřní kotlů, zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů.

Dokumenty, které je důležité mít k dispozici: provozní řád kotelny, návody k obsluze kotelního zařízení, požárně bezpečnostní předpisy kotelny, provozní deník kotelny.

Dále může být vyžadováno dle instalovaného zařízení: protokol o servisu kotlů, revizní zpráva elektrického zařízení, dokument o kalibraci detekčního systému úniku hořlavých plynu, záznamy pravidelných ročních kontrol plynového zařízení, provozní revize plynového zařízení, záznamy k revizím tlakových nádob stabilních.

Kotelny rozdělujeme podle vyhlášky č. 91/ 1993 Sb. do kategorií uvedených v následující tabulce.

Kategorie Popis
I Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW.
II Kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW.
III

Kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW.

Provádíme:

- revize zařízení pro výrobu a úpravu plynů

- revize zařízení pro skladování a přepravu plynů

- revize zařízení pro plnění nádob plyny včetně tlakových stanic

- revize zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů

- revize zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů

- revize zařízení pro rozvod plynů (domovní plynovody, průmyslové plynovody, rozvody technických plynů)

- revize zařízení pro spotřebu plynů spalováním

- školení nutná pro obsluhu a práci na plynových zařízeních

- vypracování místních provozních a bezpečnostních předpisů

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací