Tlaková zařízení

Tlaková zařízení jsou zařízení, která obsahují ve svém celku stlačenou látku. Stlačenou látkou může být vzduch, pára, voda, ale také jiné nebezpečné látky. Látka též médium, je většinou využíváno k vykonání práce.

Dle vyhlášky č. 18/ 1979 Sb. §2 jsou vyhrazená tlaková zařízení:

 • Parní a kapalinové kotle s konstrukčním přetlakem 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.
 • Tlakové nádoby, jejichž pracovní přetlak převyšuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
 • Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než 50° C, nebo plynů, u nichž při teplotě 50° C je absolutní tlak vyšší než 0,3 MPa.

Vyhláška dále rozděluje parní kotle do 4 tříd:

 

1. třída parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/ h
2. třída parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/ h do 115 t/ h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW
3. třída parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8t/ h do 50 t/ h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
4. třída parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/ h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové

 

Tlakové nádoby se dělí do skupin podle nejvyššího pracovního přetlaku:

 1. Skupina A - tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 10 3 .
 2. Skupina B -  všechny ostatní tlakové nádoby.

Povinnost provádět revize v daných periodách určuje provozovateli vyhláška č. 18/ 1979 Sb . a norma ČSN 69 0012. Revize je prováděna za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti zařízení. Případné opravy na tlakových nádobách musí provádět odborné způsobilé osoby či firmy.

 

Dle ČSN 69 0012 je třeba provádět revize a zkoušky v určitých periodách:

 • Výchozí revize TNS provádí se vždy u nových před uvedením do provozu, u rekonstruovaných před opětovným uvedením do provozu a u TNS a u kterých došlo ke změně použití nebo přemístění.
 • Provozní revize TNS prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek. První provozní revize se provádí do 14 dnů od zahájení provozu TNS (v praxi se realizuje výjimečně) a dále ve lhůtě 1x ročně (výjimku tvoří zásobníky LPG a chladící zařízení kde je lhůta stanovena 1x za 2 roky).
 • Vnitřní revize TNS při této činnosti se ověřuje stav i vnitřního povrchu tlakového celku, korozních jevů a případných usazenin. Provádí se ve lhůtě 1x za 5 let, další případy provádění vnitřních revizí: před rekonstrukcí a po ní, byla-li TNS mimo provoz déle než 2 roky, při sezónním provozu vždy před započetím sezóny, před změnou stlačené látky (média) nebo zhoršení její jakosti, byla-li odstavena z důvodu havarijního stavu.
 • Zkouška těsnosti TNS provádí se vždy po každé vnitřní revizi.

Nabídka revizí:

Druhy revizí tlakových nádob stabilních a jejich lhůty dle ČSN 690012:

 

 Výchozí revize TNS:

 • u nových TNS - před uvedením do provozu
 • u rekonstruovaných TNS - před opětovným uvedením do provozu
 • u TNS u níchž došlo ke změně použití či k přemístění

Provozní revize TN:

 • první provozní revize - do 14 dnů od zahájení provozu TNS,
 • periodické provozní revize - 1 x ročně (u zásobníků LPG a chladících zařízení 1 x za 2 roky)

Vnitřní revize TNS:

 • 1 x za 5 let,
 • před rekonstrukcí a po ní,
 • byla - li TNS mimo provoz více než 2 roky, to znamená před opětovným uvedením do provozu,
 • po každém přemístění nádoby,
 • při sezonním provozu - před započetím další sezony,
 • před změnou pracovního media, nebo při trvale zhoršeném jejím stavu,
 • byla - li nádoba nuceně odstavena - havarijní stav.

Zkouška těsnosti:

 • po každé vnitřní revizi,
 • je-li potřeba bližšího určení místa netěsnosti,
 • po výměně zaválcovaných teplosměnných trubek ve výměníku.

Tlaková zkouška TNS:

 • minimálně 1 x za 9 let od předchozí - u zásobníků na LPG 1 x za 12 let,
 • po každé opravě, úpravě nebo rekonstrukci,
 • po provozní přestávce delší než dva roky - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
 • po přemístění nádoby - pokud je to na základě vnitřní revize nutné,
 • po překročení limitních provozních parametrů, kdy by mohlo dojít k poškození stěn TNS.

Konzultace, poradenská a odborná činnost:

Nabízíme možnost zajištění správného vedení dokumentace podle platných právních předpisů:

 • vystavení pověřovacích listin pro pracovníky zodpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha č1. 1.),
 • vystavení pověřovacích listin pro obsluhy tlakových nádob stabilních (ČSN 69 0012 Příloha č1. 2.),
 • vedení předepsané evidence všech nádob (ČSN 69 0012 Příloha č1. 3.),
 • sestavení plánu revizí a zkoušek tlakových nádob včetně hlídání termínů a automatického provádění potřebných revizí, zkoušek a kontrol,
 • zajištění popř. vyhotovení duplikátů pasportů tlakových nádob.

Nabízíme možnost konzultace ohledně provozování tlakových nádob, závad a jejich odstraňování.

O nás

projekt - montáž - revize - údržba

Předností naší společnosti je flexibilnost, přizpůsobení se požadavkům zákazníka, samozřejmostí je osobní přístup a vysoká kvalita provedené práce.

více informací

Nabídka služeb

Kontaktujte nás

9. května 1227
Bohumín - Nový Bohumín 735 81

E-mail: reviservis-cz@reviservis-cz.cz
Tel.: +420 736 434 985

více informací